znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BabbaMária n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50583093
Seat
Krásnohorská Dlhá Lúka 82, 04945 Krásnohorská Dlhá Lúka, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/32/2016
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
02.11.2016
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Eva Nagy
    born 16.10.1978
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Eva Nagy
    born 16.10.1978
     From:28.10.2016To:

Type of the generally beneficial services
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadväznosti na zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: ošetrovateľskej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie
b) poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, rekvalifikačné služby, organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
d) realizácia publikačnej činnosti, vytváranie podmienok pre voľnočasové činnosti všetkých vekových kategórii obyvateľstva
e) spolupráca so štátnymi, samosprávnymi a cirkevnými inštitúciami, súkromným sektorom za účelom realizácie verejnoprospešných podujatí, projektov a cieľov
f) vytváranie účinných prostriedkov na pomoc sociálne slabším, nezamestnaným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva
g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |