znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Feel Art Academy n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50563581
Seat
Funduš 276/120, 930 40 Štvrtok na Ostrove, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-257/2016
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
20.10.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Zuzana Konopásková
    born 25.08.1960

Statutory body: Director
  • Zuzana Konopásková
    born 25.08.1960
     From:17.10.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
1.Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt a estetického myslenia na Slovensku;
a)Zber, archivácia, dokumentácia a sprostredkovanie literatúry a
iných médií v oblasti estetiky, umenia, filozofie, dejín a kultúry.
b)Organizovanie kultúrnych programov, festivalov a iných podujatí
zameranýchna estetiku, umenie, filozofiu, dejiny a kultúru.

2.Vzdelávanie a výchova detí, mládeže a dospelých v oblasti estetiky,
filozofie a dejín umenia a kultúry;
a)Organizovanie seminárov, prednášok, kurzov, workshopov a
konferencií.
b)Metodická činnosť v oblasti estetiky, dejín, filozofie umenia a
kultúry, vrátane vydávania publikácií a multimediálnych nosičov.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |