znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Little Star, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50561316
Seat
Chmeľová dolina 207/32, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-18/2016
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
14.10.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Karin Seifertová
    born 30.07.1994
    Deposit: 66 EUR

Statutory body: Director
  • Karin Seifertová From:14.10.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách :
- poradenské, výchovné ako i vzdelávacie služby v oblasti sociálneho poradenstva a prevencie ako i v pomoci pri opätovnom začleňovaní sa do spoločnosti u ľudí trpiacich rôznou formou závislosti
- špecializované sociálne poradenstvo
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- pracovná terapia
- pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
- poskytovanie psychiatrickej a klinicko-psychologickej starostlivosti stacionárnou, ambulantnou formou
- poskytovanie psychoterapeutickej starostlivosti
- ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania, ustanovizne ďalšieho vzdelávania, podmienky ich akreditácie, vydávanie osvedčení o získanom vzdelaní a zdroje financovania ďalšieho vzdelávania
- vzdelávanie a výchova v predškolskom veku
- detské jasle, detské centrum a materské centrum
- opatrovanie detí
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- poradenstvo pri orientovaní sa na trhu práce
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- služby v rozvoji vzdelávania študentov strednej školy
- služby v oblasti skvalitňovania vybavenia škôl modernými vyučovacími prostriedkami a zlepšovania pracovného prostredia
- služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre pôsobenie prednášateľov a školiteľov - domácich i zahraničných odborníkov na škole
- služby v oblasti zabezpečovania účasti študentov a učiteľov na vzdelávacích programoch a podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí
- služby v oblasti zabezpečovania práce s talentovanými študentmi
- služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre záujmovú činnosť
- organizovanie korešpondenčných seminárov, vzdelávacích programov a kurzov, odborných podujatí, seminárov, školení, konferencií a sympózií v rámci vzdelávania dospelých,
- obsahové a organizačné zabezpečenie celoživotného vzdelávania, ktorého obsahom je získavanie, rozširovanie a upevňovanie vedeckých, kultúrnych a spoločenských poznatkov,
- prekladateľské a tlmočnícke služby,
- tvorba a realizácia projektov EU a vyhľadávanie vhodných partnerov na národnej a medzinárodnej úrovni,
- vzdelávanie lektorov,
- organizovanie voľno-časových aktivít, workshopov, súťaží, výstav, stretnutí klubového typu
- spolupráca s orgánmi štátnej správy
- mediačné poradenstvo v duchu dobrovoľnosti, neformálnosti a dôverného spôsobu riešenia sporov, najmä v oblasti:
- manželských, partnerských a rodinných sporoch
- občianskoprávnych sporoch
- pracovných a pracovnoprávnych sporoch
- obchodných a obchodnoprávnych sporoch
- budovanie regiónu organizovaním seminárov a výstav, ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
- koordináciu aktivít a spoluprácu so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
- organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,
- zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií,
- vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- propagácia a podpora rozvoja cestovného ruchu,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- poskytovanie stredoškolského vzdelania v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry zamerané na odborné vzdelávanie stredoškolských študentov dennou formou ako i externou formou, v rámci ktorého sa poskytuje úplné stredné vzdelanie, ukončené úspešným vykonaním maturitnej skúšky
- poskytovanie vysokoškolského vzdelania bakalárskeho a magisterského stupňa. V súvislosti so vzdelávacou činnosťou sa bude vykonávať edičná a publikačná činnosť.
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy najmä poskytovaním vzdelávania neuniverzitného typu ako súkromná vysoká škola podľa § 2 ods.1, 15, § 47 zák. č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v študijných programoch prvého ako i druhého stupňa, za účelom rozvoja harmonickej osobnosti, vedomostí, múdrosti, dobra a tvorivosti užívateľa a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.
- skvalitňovanie vybavenia strednej a vysokej školy modernými učebnými pomôckami, prístrojmi, materiálnym vybavením, informačnými a komunikačnými technológiami
- zabezpečovanie účasti študentov a učiteľov na vzdelávacích podujatiach, exkurziách, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí
- rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy
- právne a psychologické poradenstvo

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |