znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50515853
Seat
Krížová Ves 51, 05901 Spišská Belá, Slovenská republika
Website
Registration number
544/2016
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
13.09.2016

Founders (Legal persons)
 • Obec Krížová Ves
  Krížová Ves 51, 05901 Krížová Ves
  IČO: 00326305
 • Obec Ihľany
  Ihľany 94, 05994 Ihľany
  IČO: 00326241
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Mgr. Igor André From:13.09.2016To:

Type of the generally beneficial services
1. Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie n. o. poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
c) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
e) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
h) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


2. Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby podľa článku III. bod 1 najmä na území okresu Kežmarok v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby za odbornej spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnej štátnej správy, samospráv, mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov, zástupcov akademických inštitúcií a orgánov územnej spolupráce.
4. V rámci svojej činnosti bude nezisková organizácia poskytovať svojim klientom najmä tieto všeobecne prospešné služby:

a) poradenské služby pre obce okresu Kežmarok súvisiace s prípravou území, stavebnou projektovou dokumentáciou a činnosťami spojenými s obstaraním sociálneho bývania
b) finančné a praktické vzdelávanie rodín
c) poradenské služby pre obce okresu Kežmarok pri zakladaní a prevádzkovaní subjektov sociálnej ekonomiky
d) koordinácia zainteresovaných aktérov pri zakladaní tréningových centier pri subjektoch sociálnej ekonomiky v okrese Kežmarok

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |