znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút jazykov a vzdelávania KNM, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50488431
Seat
Belanského 193, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
10/16
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
24.08.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Martina Jedličková
  born 26.10.1973
  Deposit: 665 EUR
 • Mgr. Anna Šughová
  born 04.12.1949
  Deposit: 665 EUR
 • Jaroslav Jedlička
  born 04.02.1977
  Deposit: 665 EUR

Statutory body: Director
 • Bc. Lenka Ďurajová
  born 08.04.1989
   From:24.08.2016To:11.09.2017
 • Mária Chovaňáková
  born 02.01.1983
   From:11.09.2017To:

Type of the generally beneficial services
1. vzdelávanie a výchova všetkých skupín obyvateľstva, vrátane
marginalizovaných, najmä:
a) organizovanie vzdelávacích seminárov, kurzov a školení a tým
napomáhať pri rekvalifikácii,
b) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže formou doučovacích kurzov
matematiky, fyziky a informatiky,
c) zvyšovanie jazykovej gramotnosti vyučovaním jazyka anglického,
nemeckého, slovenského,
d) zvyšovanie počítačovej gramotnosti vyučovaním práce s PC,
e) hľadanie, podporovanie a realizovanie nových foriem mimoškolskej
činnosti,
f) podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do
spoločenského, pracovného a rodinného života,
2. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, najmä:
a) poradenské a konzultačné služby pri získaní a udržaní si
pracovného miesta,
b) tvorba štúdií, koncepcií a analýz v oblasti regionálneho rozvoja
a zamestnanosti,
c) zisťovanie schopností a odborných zručností nezamestnaných
občanov so zreteľom ich využitia na trhu práce,
d) realizovanie vzdelávacích aktivít a rekvalifikačných kurzov podľa
požiadaviek a potrieb trhu práce.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |