znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia EKOAKTIV
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50482343
Seat
Brestovská 123/23, 06601 Humenné, Slovenská republika
Website
Registration number
541/2016
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
08.08.2016

Founders (Legal persons)
 • Obec Repejov
  Repejov 32, 06704 Repejov
  IČO: 00323462
  Deposit: 500 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Mgr. Darina Červená From:08.08.2016To:28.07.2019
 • JUDr. František Svatuška
  born 07.09.1972
   From:31.07.2019To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom realizácie aktivít spojených s ochranou a starostlivosťou o životné prostredie, predovšetkým na účely poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva predovšetkým formou:

- spracovania a realizácie projektov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
- organizovania pracovných, propagačných a informačných stretnutí, besied, prezentácií, školení, seminárov, osvetových podujatí, organizovanie brigád, verejných diskusií, prednášok, konferencií, seminárov, výstav, študijných pobytov, vzdelávacích kampaní,
- poskytovanie vzdelávacích aktivít,
- výskumu, vývoja a implementácie environmentálne priaznivých prístupov a technológií,
- prác na obnove a ochrane životného prostredia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |