znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NZBD ASTRA n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50480430
Seat
Nábrežná 5062/22, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-16/2016
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
18.08.2016

Founders (Legal persons)
 • Novozámocké bytové družstvo, družstvo
  Nábrežná 5062/22, 940 01 Nové Zámky
  IČO: 34122711
  Deposit: 500 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Petronela Klobučníková
  born 21.09.1972
   From:18.08.2016To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona :
- zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne,
- osobné vybavenie,
utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť,
- denný stacionár poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa,
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- stravovanie,
zabezpečuje:
- pracovnú terapie,
- záujmovú činnosť,
poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii,
- jedáleň poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:
- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo,
- dovŕšila dôchodkový vek.
Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti uvedeným fyzickým osobám,
- práčovňa utvára podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá:
- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
- má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo,
- dovŕšila dôchodkový vek.
- odľahčovacia služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |