znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
RECEM n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50439499
Seat
Dénešova 1147/4, 04023 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/24/2016
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
22.07.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Vojtech Tóth
    born 07.11.1980
    Deposit: 66 EUR

Statutory body: Director
  • Vojtech Tóth
    born 07.11.1980
     From:22.07.2016To:

Type of the generally beneficial services
1. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry – služby v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania
2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
3. Ochrana ľudských práv a základných slobôd
4. Služby v oblasti ďalšieho /neformálneho / vzdelávania dospelých
- jazyková škola s cudzojazyčnou knižnicou
5. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- komunitné vzdelávanie a podpora remesiel
- školenie v oblasti malého podnikania, ako rozbehnúť nový biznis, predovšetkým v nových priemyselných odvetviach a službách
- pomoc pri realizácii nových podnikateľských zámeroch
- pomoc pri hľadaní zamestnania
6. Semináre a kurzy zamerané na špecifické záujmové činnosti
- školenie zamerané na rozvoj duchovného života a charakteru
- semináre a kurzy pre mládež a širokú verejnosť
- rekreačné a športové činnosti
- letné a zimné tábory
- zriadenie integrovanej bezbariérovej knižnice s internetom
7. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnej starostlivosti
- pomoc pre rómske rodiny v sociálnej núdzi
- humanitárna a sociálna pomoc na Slovensku a v zahraničí
8. Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálna prevencia
9. Zabezpečovať propagáciu a finančné prostriedky na podujatia
10.Uskutočňovať výmenu informácií medzi organizáciami a krajinami
11.Písanie a realizovanie projektov
12.Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
13.Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
14.Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
15.Ochrana ľudských práv a základných slobôd
16.Informačné služby
- hardvérové poradenstvo
- softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
- spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
- poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov
- poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
- služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
17. Poradenstvo
- marketingové poradenstvo
- účtovné poradenstvo
- mediálne poradenstvo
- poradenskú činnosť v oblasti rozvoja osobnosti,
- poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
- poradenskú činnosť v oblasti personálneho manažmentu
- konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
18. Veda a výskum
- výskum a experimentálny vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum

19. Reklamné a marketingové služby
- výrobu, spracovanie a distribúciu reklamného materiálu
- šírenie reklamy
- prieskum trhu a verejnej mienky
- dizajnérske činnosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |