znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Energia, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50426575
Seat
Lomnická 1509/27A, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Website
Registration number
531/2016
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
07.07.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mária Fešková
    born 09.08.1962

Statutory body: Director
  • Ing. Daniel Feško From:07.07.2016To:

Type of the generally beneficial services
1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

a) Nezisková organizácia posktuje formou denného stacionára sociálnu službu fyzickej osobe (v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného do 1.1.2009), ktorá je dokázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitýy čas počas dňa a v ktorom sa poskytuje najmä:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,
5. pracovná terapia,
6. záujmová činnosť.

b) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |