znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
REAGEN, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50401793
Seat
Markušova 273/7, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/18/2016
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
22.06.2016
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.
    born 22.09.1976
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. From:15.06.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb za účelom podporiť integráciu: výskum - vývoj - inovácia - vzdelávanie - prax.

1. V oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry:
a) organizovanie odbornej školiacej činnosti, seminárov, školení, verejných diskusií, prednášok a kreatívnych stretnutí spojených s telesnou aktivitou,
b) organizovanie vzdelávacích kampaní vrátane poskytovania služieb v rámci celoživotného vzdelávania,
c) podpora rozvoja kreativity, podnikavosti a duchovného potenciálu talentovaných študentov a absolventov škôl,
d) edičná a publikačná činnosť, nákup a vydávanie vedeckých a informačných publikácií, predaj publikácií pre účastníkov vzdelávacích programov,
e) národná a medzinárodná certifikácia poskytovaného alebo iného vzdelávania,
f) poradenské a informačné služby v oblasti vzdelávania,
g) odborné a organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí a aktivít, predmetových a tvorivých súťaží, kurzov a seminárov,
h) výskum a vývoj v oblasti vzdelávania, multidisciplinárny výskum a vývoj.
2. V oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb:
a) organizovanie vedeckých a odborných konferencií, podujatí, seminárov, popularizácia a medializácia vedy, vedeckých poznatkov a tvorivého vedeckého bádania,
b) služby v oblasti vytvárania spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami,
c) poradenské a konzultačné služby pri vypracovaní návrhov projektov, realizácia technickej pomoci a manažovanie projektov,
d) služby pre podporu publikačnej, propagačnej a vydavateľskej činnosti v oblasti odborných, náučných, informačných a propagačných materiálov, skvalitnenie grafických a dizajnérskych prác,
e) grafické služby z oblasti tvorby a spracovania internetových stránok,
f) vedecko-technické, informačné, prognostické a poradenské služby pre odbornú komunitu, vypracovanie auditov na podporu rozvoja organizácií,
g) aktivity na udržanie kreatívnych mladých ľudí a transfer znalostného potenciálu univerzít do priemyselného prostredia, vyhľadávanie a doprofilovanie mladých vedeckých pracovníkov pre potreby organizácií,
h) služby v oblasti vytvárania informačných systémov,
i) poradenské a informačné služby v oblasti technickej, technologickej a komunikačnej infraštruktúry, výrobných alebo iných prostriedkov, ich akvizície, tvorby a inovácií,
j) prieskum trhu a verejnej mienky, sprostredkovateľská a marketingová činnosť podporujúca ciele n.o.,
k) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt s využitím podpory pokrokových technológií, so zameraním na technickú kultúru,
l) výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.
3. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
4. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
5. Služby v oblasti organizovania výstav, prehliadok s tematickou, umeleckou, kultúrnou, historickou a vedeckou v podmienkach domácich ako aj v zahraničí
6. Služby v oblasti vypracovania rôznych analýz, prieskumov, rozborov a informácií v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov, tvorba, realizácia a implementácia projektov, žiadostí v rámci verejných a súkromných dotácií a grantov.

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry pre celé územie SR, v oblasti vedy, techniky a ekonomiky s cieľom rozvíjať aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom projektov vo vedeckých oblastiach, organizovaných konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií a vedeckých podujatí, výstav, publikačnej a poradenskej činnosti, aktívne prispieva k budovaniu učiacej sa spoločnosti, založenej na vzdelanosti. Medzi hlavné oblasti pôsobenia patrí biomedicínske inžinierstvo, biomedicína, biotechnológie, regeneratívna medicína a environmentalistika.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |