znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Carpe Vitam, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50358995
Seat
Smolník 12, 05566 Smolník, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/12/2016
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
30.05.2016
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • PaedDr. Anna Cicoňová
  born 17.05.1974
  Deposit: 50 EUR
 • Ing. Antonín Cicoň
  born 17.04.1964
  Deposit: 50 EUR

Statutory body: Director
 • PaedDr. Anna Cicoňová From:10.05.2016To:

Type of the generally beneficial services
Účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb - sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách)
- sociálne služby sa poskytujú formou denného stacionára podľa ust. § 40 zákona o sociálnych službách,
- sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa,
- v dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie,
- v dennom stacionári sa zabezpečuje záujmová činnosť a pracovná terapia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |