znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum komunitných služieb n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50329791
Seat
J.A.Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš, Slovenská republika
Website
Registration number
8/2016
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
06.05.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Adrián Berky
  born 27.01.1973
  Deposit: 50 EUR
 • PhDr. Janette Knapeková
  born 09.05.1974
  Deposit: 50 EUR

Statutory body: Director
 • Mgr. Adrián Berky
  born 27.01.1973
   From:06.05.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je právnická osoba, založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Nezisková organizácia Centrum komunitných služieb n. o. bude poskytovať služby:

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
c) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
d) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu


Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov cieľovej skupiny MRK, žijúcich vo Veľkom Krtíši na piatich uliciach mesta kde žije 95% MRK. Spolupráca s organizáciami zaoberajúcimi sa poskytovaním sociálneho poradenstva a to s ÚPSV a R vo Veľkom Krtíši, Komunitným centrom vo Veľkom Krtíši, monitorovanie potrieb cieľovej skupiny MRK, odporúčanie na oprávnené inštitúcie a organizácie.

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Príprava a realizácia projektov zameraných na podporu tradičnej rómskej kultúry, podpora a rozvoj zachovávania rómskeho jazyka, formou prezentácii prostredníctvom kultúrnych projektov a festivalov v meste Veľký Krtíš.

Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Podpora a rozvoj obnovy verejnej zelene prostredníctvom prípravy a realizácie projektov zameraných na svojpomocné vysádzanie stromčekov, vytváranie pred záhrad v okolí obytných domov, kde žije 95% MRK. Zapájanie cieľovej skupiny do aktivít zameraných na udržateľnosť okolia, dodržiavanie princípov zachovania zelene pred obytnými domami. V oblasti zdravia poskytovať osvetu v oblasti zdravia a prevencie, v spolupráci s Červeným krížom, a organizáciami zaoberajúcimi sa aktivitami zameranými na osvetu zdravia.

Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Vedenie správy bytových nebytových priestorov a bytového fondu na obytných domoch na uliciach kde žije 95 % MRK. Pomoc pri riešení udržateľnosti a rozvoja bývania rizikovým klientom, ktorých príjem prevažne predstavuje Dávku v hmotnej núdzi. Realizácia aktivít na postupné riešenie a vedenie správy obytných domov, svojpomocné práce na odstraňovaní menších závad a opráv na obytných domoch, so zapojením MRK za stáleho vedenia dvoch pracovníkov Centra komunitných služieb n. o. Vedenie agendy pri správe bytov, vedenie fondu údržby opráv, príprava a realizácia projektov zameraných na menšie svojpomocné opravy obytných domov, realizácia pravidelných spoločných stretnutí školení s MRK. Pravidelné stretnutia s MRK a spoločné návrhy a riešenia o spôsobe akým si budú v budúcnosti môcť realizovať správu obytných domov prostredníctvom vytvorenia Spoločenstiev. Prioritným zámerom je naučiť a vybudovať u členov MRK pracovné návyky a zručnosti, ktoré by im napomohli uplatniť sa v samospráve obytných domov, dodržiavanie nájomných povinností, udržiavaní poriadku vo svojom blízkom okolí, vytvoriť užšiu spoluprácu vo vnútri komunity, tak aby si navzájom aj do budúcnosti pomáhali, napomáhať k participácii obyvateľov obytných domov. Objasniť a postupne naučiť záujemcov, ktorí majú v budúcnosti záujem o vedenie agendy a správy na svojich obytných domoch a tak zabezpečiť aj trvale udržateľnosť a rozvoj bývania MRK.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |