znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ESO, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50299701
Seat
Ulica P. Rádayho 5538/8D, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Website
Registration number
7/2016
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
15.04.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Janka Dobrocká, MBA
    born 26.02.1964
    Deposit: 200 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Janka Dobrocká, MBA
    born 26.02.1964
     From:15.04.2016To:

Type of the generally beneficial services
1/ nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti:
a) Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- Prevádzka stacionáru
- Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov formou denného, týždenného aj trvalého pobytu
b) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- Odborné vzdelávania so zameraním na:
a/ zavádzanie nových technológií
b/ inovácie
c/ manažérske zručnosti v teoretickej a praktickej rovine
c) Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- V spolupráci s Vysokými školami Univerzitami participácia na výskume silikátových projektov, resp. ich čiastkových úloh
- Aplikácia výsledkov priamo do praxe – prostredníctvom regionálnych organizácií
- Publicita výsledkov jednotlivých projektov
d) Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- Tvorba a konzultačná činnosť v oblasti prípravy projektov a rozvojových programov, zameraná na získavanie zdrojov z fondov EÚ a iných grantových schém pre obce, neziskové organizácie, prípadne iné subjekty a ich realizácia
- Realizácia projektov partnerstva – PPP projekty v rámci Slovenskej republiky, cezhraničnej spolupráce a Európskej únie
- Aktivity súvisiace so vzdelávaním zamestnancov vlastných aj cudzích
- Tvorba a realizácia programov a projektov zameraných pre regionálny rozvoj
e) Zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
- Formou zabezpečovania pravidelných médií, dodávok a služieb v súvislosti so správou bytových a multifunkčných domov, resp. obytných celkov
- Technická a projekčná príprava obnovy bytového fondu
- Realizačná obnova bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |