znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ENERGY CONSULTING n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50255932
Seat
Čalovecká cesta 735, 946 12 Zlatná na Ostrove, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-8/2016
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
18.03.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Kristián Vida
    born 29.04.1977
  • Mgr. Igor Horváth
    born 01.05.1980

Statutory body: Director
  • Mgr. Igor Horváth From:18.03.2016To:

Type of the generally beneficial services
V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti

výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

so zameraním sa na:
- realizáciu výskumu alebo výskumu a vývoja,
- podporu a realizáciu vedeckého bádania,
- podporu vedeckej spolupráce s vysokými školami, univerzitami a
výskumnými inštitúciami a ďalšie služby, najmä:

• vykonávanie krokov na podporu rozvoja a zlepšovania výskumu a
vývoja organizovaním stretnutí, workshopov s tematikou výskumu a
vývoja;
• rozvoj podporných programov, finančných mechanizmov v prospech
partnerov NO;
• spracovanie ekonomických štúdií a sociologických štúdií
realizovateľnosti výskumu a vývoja;
• uskutočňovanie školení a školiteľská činnosť v rámci regiónu za
účelom podpory výskumu a vývoja;
• rozvoj a podpora nových trendov a stratégií v oblasti výskumu a
vývoja;
• poskytovanie informácií a poradenstva na miestnej a regionálnej
úrovni v oblasti výskumu a vývoja;
• rozširovanie informácií prostredníctvom publikácií a seminárov;
• vydávanie propagačných odborných materiálov zameraných na podporu a
realizácie činnosti NO;
• spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v oblasti výskumu a vývoja
na regionálnej a celoštátnej úrovni;
• podpora vzdelávania v oblasti riadenia a technického vybavenia
finančných poradcov;
• vykonávanie všetkých činností priamo či nepriamo súvisiacich s
realizáciou cieľa činnosti NO;
• zveľaďovanie vzťahov medzi regiónmi a v rámci Európskeho
spoločenstva v oblasti výskumu a vývoja;


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |