znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
S.O.V.I. n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50241265
Seat
Spojná 1131/4, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Website
Registration number
5/2016
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
11.03.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Alžbeta Ivaničová
  born 06.08.1971
 • RNDr. Hubert Hilbert, PhD.
  born 09.04.1972
 • Mgr. Zuzana Parajová
  born 01.11.1978

Statutory body: Director
 • Alžbeta Ivaničová
  born 06.08.1971
   From:11.03.2016To:

Type of the generally beneficial services
1.) Nezisková organizácia poskytuje tieto druhy všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 o neziskových organizáciách:
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchových a kultúrnych hodnôt,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

2.) Bližšia špecifikácia všeobecne prospešných služieb v rámci každého druhu:
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku (v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov), a to konkrétne:
- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, špecializované zariadenie, denný stacionár)
- domáca opatrovateľská služba
- prepravná služba
- poskytovanie podporných služieb (v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov), a to konkrétne:
- poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
- poskytovanie sociálnej služby v jedálni
- odľahčovacia služba
- poskytovanie sociálneho poradenstva

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchových a kultúrnych hodnôt
- záujmová činnosť, kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť, a rekreačná činnosť, zamerané na rozvoj schopnosti a zručnosti prijímateľa sociálnej služby,
- poskytovanie všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, organizovanie vzdelávacích, osvetových aktivít, športovej činnosti a vytváranie podmienok účasti na nich, s cieľom udržať dobrú duševnú a telesnú kondíciu, udržať a zlepšiť fyzické schopnosti a samoobslužnosť,
- pracovná terapia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |