znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
S.O.V.I. n.o.
Právna forma
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO
50241265
Sídlo
Spojná 1131/4, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
5/2016
Registrový úrad
Okresný úrad Banská Bystrica
Dátum vzniku
11.03.2016

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
 • Alžbeta Ivaničová
  nar. 06.08.1971
 • RNDr. Hubert Hilbert, PhD.
  nar. 09.04.1972
 • Mgr. Zuzana Parajová
  nar. 01.11.1978

Štatutárny orgán: Riaditeľ
 • Alžbeta Ivaničová
  nar. 06.08.1971
   Od: 11.03.2016Do: 

Druh všeobecne prospešných služieb
1.) Nezisková organizácia poskytuje tieto druhy všeobecne prospešných služieb podľa § 2 ods. 2 o neziskových organizáciách:
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchových a kultúrnych hodnôt,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

2.) Bližšia špecifikácia všeobecne prospešných služieb v rámci každého druhu:
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku (v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov), a to konkrétne:
- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, špecializované zariadenie, denný stacionár)
- domáca opatrovateľská služba
- prepravná služba
- poskytovanie podporných služieb (v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov), a to konkrétne:
- poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
- poskytovanie sociálnej služby v jedálni
- odľahčovacia služba
- poskytovanie sociálneho poradenstva

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchových a kultúrnych hodnôt
- záujmová činnosť, kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť, a rekreačná činnosť, zamerané na rozvoj schopnosti a zručnosti prijímateľa sociálnej služby,
- poskytovanie všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, organizovanie vzdelávacích, osvetových aktivít, športovej činnosti a vytváranie podmienok účasti na nich, s cieľom udržať dobrú duševnú a telesnú kondíciu, udržať a zlepšiť fyzické schopnosti a samoobslužnosť,
- pracovná terapia.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |