znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Farmárske Centrum Vzdelávania Tomášovce, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50234153
Seat
Viešťanská 451/44, 98556 Tomášovce, Slovenská republika
Website
Registration number
4/2016
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
08.03.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Roman Pivarči
    born 04.01.1970

Statutory body: Director
  • Mgr. Tomáš Pivarči
    born 08.07.1985
     From:08.03.2016To:

Type of the generally beneficial services
Druh všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje:
a) tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
d) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Aktivity Farmárskeho Centra Vzdelávania Tomášovce, n.o. budú dostupné pre všetky vrstvy obyvateľstva a širokú verejnosť.
Na základe požiadaviek daného regiónu bude Farmárske Centrum Vzdelávania Tomášovce, n.o. hľadať, vytvárať a rozvíjať nové formy pre rozvoj pôdohospodárstva so zameraním na kultúrne hodnoty a možnosti daného regiónu.
Farmárske Centrum Vzdelávania Tomášovce, n.o. bude pôsobiť v oblasti praktického vzdelávania v spolupráci s materskými, základnými a strednými školami. Ďalej bude spolupracovať s vysokými školami a úradom práce, pričom cielene bude podporovať regionálnu zamestnanosť, spoluprácu s farmármi a pôdohospodármi. Okrem praktického vzdelávania bude činnosť neziskovej organizácie smerovať aj na praktické ukážky pri používaní najmodernejších technológií v oblasti pôdohospodárstva a spracovania jednotlivých poľnohospodárskych surovín so zameraním na ochranu životného prostredia a jeho trvalej udržateľnosti.
Podmienky poskytovania všeobecne prospešných služieb budú zverejňované v dostupných médiách ako aj na webovej stránke Farmárskeho Centra Vzdelávania Tomášovce, n.o

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |