znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lazariánska pomoc, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50151916
Seat
Lazovná 14614/71, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
24/2018
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
21.01.2016

Founders (Legal persons)
 • Slovenská komenda Vojenského a špitálskeho Rádu svätého Lazara Jeruzalemského
  Lazovná 14614/71, 97401 Banská Bystrica
  IČO: 42314682
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Marek Sobola, PhD.
  born 03.07.1981
   From:21.01.2016To:30.01.2019
 • Mgr. Daniel Holeček
  born 03.07.1980
   From:31.01.2019To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledujúce služby v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt,
- trvalá starostlivosť o Kaplnku sv. Lazára v Novej Bystrici
(okres Čadca) a Kaplnku Panny Márie Matky ustavičnej pomoci v
Bobote (okres Trenčín), ich ochrana, prevencia poškodzovania,
údržba a zveľaďovanie ich okolia;
- zabezpečovanie obnovy tradície každoročných Púti ku Kaplnke sv.
Lazára v Novej Bystrici na sviatok Panny Márie Škapuliarskej;
- organizovanie kresťanských podujatí (besied, seminárov, výstav,
sympózií);
- organizačné zabezpečovanie účasti odkázaných a núdznych, migrantov
a utečencov na kresťanských a kultúrnych podujatiach;
- vydávanie príležitostných tlačovín;
- poskytovanie obslužných služieb pre pútnikov na kresťanských
púťach v rámci celého Slovenska.

b) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- organizovanie besied, pohovorov a ankiet zameraných na zisťovanie
a riešenie stavu ľudských práv a slobôd u ľudí bez domova,
odkázaných a núdznych, migrantov a utečencov, ako aj sociálne
odkázaných ľudí v dôsledku zneužívania narkotík či alkoholu alebo
iných aktivít, na základe ktorých sa dostali do tiesne a stavu
odkázanosti;
- organizovanie kurzov, školení a seminárov pre obyvateľov útulkov,
azylových domov a bezdomovcov na zvyšovanie ich informovanosti v
oblasti ľudských práv a slobôd;
- sprostredkovanie odborného poradenstva a právnej pomoci obyvateľom
útulkov, azylových domov a bezdomovcov v oblasti dodržiavania a
ochrany základných ľudských práv a slobôd;
- požičiavanie publikácií, učebných materiálov, kníh, časopisov a
iných edukačných prostriedkov pre obyvateľov útulkov, azylových
domov a bezdomovcov za účelom ich vzdelávania v oblasti ľudských
práv a slobôd.

c) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- organizovanie besied, ankiet a pohovorov pre obyvateľov útulkov,
azylových domov a bezdomovcov o problematike ich bytového
životného prostredia s cieľom zisťovania ich potrieb v tejto
oblasti;
- organizovanie kurzov, školení a seminárov v zariadeniach útulkov a
azylových domov zameraných na ochranu duševného zdravia ich
obyvateľov a prevenciu duševných porúch (problematika alkoholizmu,
toxikománií a iných nežiaducich faktorov);
- poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej
výživy.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |