znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Curatio, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50145703
Seat
Vasiľov 191, 02951 Lokca, Slovenská republika
Website
Registration number
1/16
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
20.01.2016
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Daniela Fejová
    born 17.09.1964

Statutory body: Director
  • Mgr. Daniela Fejová
    born 17.09.1964
     From:20.01.2016To:16.07.2017

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
• Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klientov spôsobenej ťažkým
zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom alebo
dovŕšenie dôchodkového veku,
- poskytovať celodennú starostlivosť starým, chorým či osamelým
ľuďom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc
inej osoby,
- vytvárať klientom rodinné prostredie s dôrazom na súkromie a
bezpečnosť v domácom prostredí,
- realizovať opatrovateľskú službu v domácom prostredí,
- realizovať prepravnú službu,
- zabezpečovať pomoc pri návštevách lekárov, právnikov, kňazov, na
úradoch a pod.,
- organizovať liečebno-telesnú výchovu s prihliadnutím na
individuálne potreby a možnosti klienta,
- požičiavanie pomôcok fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom
odkázaným na pomôcku,
- zabezpečovať pravidelné upratovanie a čistenie miestností a
príslušenstva v domácom prostrední klienta,
- poskytovať sociálne poradenstvo,
- zabezpečovanie a organizovanie odborných konferencií, účasť na
odborných seminároch a konferenciách v sociálnej oblasti,

• Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- Profesijné rekvalifikácie mládeže a dospelých,
- Organizovanie a sprostredkovanie výučby,
- Publikovanie odborných štúdií, článkov a propagačných materiálov,
- Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti celoživotného
vzdelávania, jeho budovanie a rozvoj,
- Cezhraničná spolupráca v oblasti celoživotného vzdelávania,

• Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- Expertízna činnosť pre potreby orgánov a inštitúcií Vlády
Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
poradenská a konzultačná činnosť pre regionálne združenie miest a
obcí Slovenska, mikroregióny, podnikateľské subjekty,
- Informačná činnosť o možnostiach získania finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov Európskej únie a iných podporných
mechanizmov Európskej únie a Európskeho sociálneho fondu, Fondu
sociálneho rozvoja SR a spracovávanie ich Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (projektov),
- Asistencia pri implementácii schválených Žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (projektov),
- Poradensko-konzultačná činnosť pri spracovávaní komunitných plánov
miest a obcí,

• Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- Predkladanie projektov vyhlásených a schválených Európskou úniou a
nadáciám,
- Analytická a monitorovacia činnosť,
- Poradenské a sprostredkovateľské služby občanov v núdzi,
- Podpora aktivít a spracovanie návrhov a projektov pre integráciu
marginalizovaných skupín obyvateľstva do spoločenského, pracovného
a rodinného života.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |