znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BABADLO, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50116070
Seat
Solivarská 1462/80, 08005 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
502/2015
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
30.12.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Júlia Novotná Labudová
  born 12.04.1971
  Deposit: 100 EUR
 • Ing. Petra Letková
  born 10.05.1978
  Deposit: 100 EUR
 • Mgr. Juraj Mandel
  born 23.02.1968
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Mgr. Júlia Novotná Labudová From:30.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bola založená na poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v oblasti divadla, literatúry, hudby, spevu, tanca, výtvarného a zábavného umenia.

Zámerom neziskovej opganizácie je podporiť tvornu umeleckých diel a organizovanie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí.

Predmetom činnosti neziskovej organizácie je najmä:
- Podporovať tvorbu nezávislých tvorcov v oblasti výtvarného, hudobného a divadelného umenia v meste Prešov a v regióne Šariš a podporovať verejné uvádzania diel týchto tvorcov.

- Zabezpečovať uskutočnenia umeleckých podujatí a kativít personálnou, informačnou a organizačnou podporou a pomocou.

- Podporovať vznik podujatí a organizovať tvorivé voľnočasové aktivity a kultúrne podujatia pre deti a mládež: divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, festivaly, tvorivé dielne a školenia v oblasti umenia

- Osobitne podporovať vznik a organizovať tvorivé voľnočasové aktivity pre deti a mládež znevýhodnených skupín obyvateľstva, pre telesne postihnuté deti a mládež i deti a mládež v detských domovoch a domoch sociálnej starostlivosti.

- Osobitne podporovať vznik a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacích podujatí zameraných na prevenciu proti šikane a prevenciu proti drogám. A organizovať osvetovú činnosť v rúznych oblastiach medzi deťmi a mládežou vo všetkých horeuvedených cieľových skupinách.

- Podporovať vznik umeleckých diel a kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí pre dospelých a seniorov v meste Prešov a v regióne Šariš:
- divadelné predstavenia
- koncerty, festivaly
- výstavy
- odborné semináre, besedy, diskusie
- profesionálne školenia a workshopy z oblasti manažmentu kultúry a umenia, koordinácie umeleckej výroby a tvorby, logistiky, marketingu a propagácie v oblati kultúry a umenia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |