znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
gallery 4you, nezisková organizácia
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50115669
Seat
Námestie SNP 7, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/266-17/2015
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
31.12.2015

Founders (Legal persons)
 • EUROPEUM, s.r.o.
  Námestie SNP 7, 91101 Trenčín
  IČO: 31591116
  Deposit: 1000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Dáša Macharová
  born 17.04.1980
   From:31.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
nezisková organizácia poskytuje tieto všeobecne prospešné služby:
- tvorba rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- vzdelávanie a výchova v oblasti kultúry
- služby na podporu regionálneho rozvoja

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby a v tom najmä:
- organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia s cieľom pomáhať pri vytváraní vzťahu ľudí, najmä mladých k výtvarnému umeniu a ku kultúrnemu dedičstvu
- prostredníctvom organizovania multikultúrnych podujatí, vzájomnou interakciou výtvarného umenia, hudby i hovoreného slova sprostredkuje pôvodné, súčasné, ale i moderné umenie všetkým generáciám občanov Trenčína i celého regiónu
- organizuje tvorivé dielne, prednášky, semináre, jubilejné prezentácie tvorby interpretov všetkých umeleckých žánrov
- organizuje prezentácie trenčianskych výtvarníkov
- poskytuje služby v oblasti kultúrneho dedičstva formou konzultácií
- organizuje vystúpenia umelcov
- poskytuje služby týkajúce sa spracovania zvukových nahrávok a videonahrávok z vystúpení
- organizuje semináre o skúsenostiach zo zahraničia
- poskytuje služby v oblasti organizovania seminárov o regionálnom rozvoji

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |