znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LOPEKO, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50099001
Seat
Družby 302/40, 97698 Podbrezová, Slovenská republika
Website
Registration number
35/2015
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
16.12.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Bc. Ľuboslava Štefániková
    born 04.12.1961
    Deposit: 120 EUR

Statutory body: Director
  • Bc. Ľuboslava Štefániková
    born 04.12.1961
     From:16.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
1. LOPEKO, n. o. poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:

a. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
i. Organizovanie športových podujatí, turistických túr, poznávacích výletov, športových tréningov
ii. Podpora činnosti materských a základných škôl v oblasti vzdelávania a výchovy detí a podpora činností v oblasti vzdelávania seniorov
iii. Zabezpečovanie obnovy detských a športových ihrísk
b. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
i. Šírenie osvety a organizovanie akcií s cieľom ochrany životného prostredia, vypracovávanie programu odpadového hospodárstva obcí
c. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
i. Propagácia regiónov a obcí za účelom rozvoja cestovného ruchu, vypracovávanie programov rozvoja obcí
ii. Organizovanie školení a poskytovanie pomoci v oblasti rozvoja zamestnanosti (pomoc pri založení firmy, živnosti, školenia základov účtovníctva, úvod do spracovania miezd, pomoc pri vypracovaní projektov za účelom získavania dotácií a grantov, atď.)
d. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
i. Obnova knižného fondu a vybavenia knižníc
ii. Organizovanie tvorivých dielní
iii. Podpora umeleckých činností a obnovy kultúrnych pamiatok
iv. Organizácia kultúrno-spoločenských a benefičných akcií

2. Nezisková organizácia bude vykonávať popri službách podľa bodu 1 aj poradenské služby, preventívnu činnosť a vykonávať ďalšie všeobecne prospešné aktivity.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |