znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ELYSIUM n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50095871
Seat
Užhorodská 1034/4, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/60/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
14.12.2015
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Roman HajzerDeposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • Roman Hajzer From:10.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
1. poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v zmysle neskorších zmien a doplnkov, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, podpora sociálnej inklúzie a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, vytváranie chránených pracovísk a podpora sociálneho podnikania;
2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zdravotnej prevencie a propagovanie zdravého životného štýlu v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. v znení nehorších zmien a doplnkov,
3. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti;
4. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva so zameraním na ochranu prírody a ďalších prírodných zdrojov;
5. prevencia kriminality a drogových závislostí;
6. realizácia aktivít smerujúce k rozvoju vidieka, poľnohospodárstva a agroturistiky;
7. rozvoj regionálnej gastronómie a kultúry stravovania, zabezpečenie služieb gastronómie a stravovania;
8. vzdelávanie za účelom rozvoja malého a stredného podnikania, predovšetkým organizovanie vzdelávacích aktivít zameraných na hospodárenie, účtovníctvo, právne poradenstvo, poskytovanie informácií v oblasti investícií na úrovni medzinárodných vzťahov, získavania úverov na rozvoj podnikania a dotácií na rozširovanie podnikateľských aktivít a zvyšovanie zamestnanosti;
9. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, organizovanie športových aktivít a podujatí;
10. vzdelávanie, príprava a organizácia školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovania a sprostredkovania vzdelávacích a výmenných pobytov a detských táborov;
11. vedecká činnosť, výskum, vývoj a informačné služby, podpora informatizácie verejného sektora a obyvateľstva, vývoj informačných systémov;
12. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a organizovanie podujatí;
13. príprava, manažovanie, technická pomoc a podpora, hodnotenie projektov a programov domácich a zahraničných donorov a projektov pomoci zo štrukturálnych a iných fondov EÚ;
14. vytváranie partnerstiev a sieťovanie subjektov a jednotlivcov s cieľom rozvoja jednotlivých aktivít, projektov a programov neziskovej organizácie;


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |