znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút duševného zdravia - Umenie žiť, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50071769
Seat
Petzvalova 4/11, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/56/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
25.11.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.
    born 19.09.1967
  • PhDr. Dita Leczová, PhD.
    born 07.02.1981

Statutory body: Director
  • Mgr. Dita Leczová, PhD. From:25.11.2015To:

Type of the generally beneficial services
Účelom neziskovej organizácie je prispieť k podpore a obnove duševného zdravia rôznych cieľových skupín, k poskytovaniu pomoci ľuďom s menšinovou sexualitou, k podpore rodovej rovnosti a eliminácii násilia páchaného na ženách a deťoch. Svoje ciele napĺňa prostredníctvom poskytovania širokého spektra odborných služieb, vrátane sociálno-psychologického poradenstva a terapie, vzdelávania a výskumu.

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |