znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NANNY n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50036700
Seat
Ul. Povstania 608/15, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Website
Registration number
23/2015
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
28.10.2015
Date of cancellation
15.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter Krajčovič
    born 05.08.1980

Statutory body: Director
  • Alexandra Šmausová
    born 16.03.1985
     From:28.10.2015To:15.07.2016

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách nasledujúce všeobecne prospešné služby:

1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti - v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a to:
a) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:
1. Domáca opatrovateľská služba
2. Prepravná služba – ide o sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu dopravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
b) Podporné služby, ktorými sú:
Odľahčovacia služba
c) Odborné činnosti ktorými sú:
Základné sociálne poradenstvo
2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. – činnosť je zameraná na rozvoj, ochranu a šírenie kultúrnych hodnôt prostredníctvom organizovania alebo sprostredkovania kultúrnych podujatí
3. Vzdelávanie, výchova, rozvoj telesnej kultúry – činnosť je zameraná na organizovanie a sprostredkovanie školiacej a prednáškovej činnosti rôzneho charakteru, organizovanie vzdelávacích a osvetových aktivít.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |