znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezatvárajme oči, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50009397
Seat
Rozkvet 2019/41-21, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/260-11/2015
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
19.10.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Michal Krasňan
  born 01.09.1989
 • Mgr. Lucia Kavecká
  born 01.08.1982

Statutory body: Director
 • Michal Krasňan
  born 01.09.1989
   From:20.10.2015To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia sa zakladá za účelom zabezpečenia všeobecne prospešných služieb v zmysle § 2 ods. 2 písm. d), e),f), h) zákona č. 213/1997 Z. z. v platnom znení – ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby a služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
2. Druh všeobecne prospešných služieb
(v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov)
o ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- lokalizovanie rizikového prostredia vedúceho k izolovaniu jednotlivcov a skupín a následná asimilácia s cieľom dosiahnutia sociálnej inklúzie,
- poskytovanie služieb iným organizáciám, jednotlivcom prostredníctvom poradenstva, zbierok, distribúcie darov,
- organizovanie aktivít, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, informačných kampaní a tréningov, podujatí podporujúcich integráciu handicapovaným a sociálne izolovaných skupín,
- reedukácia kontaktných osôb v prospech integrácie handicapovaných a sociálne izolovaných ľudí,
- publikačná činnosť.
o vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- informácie o možnostiach rekvalifikácie, jazykových štúdií, študovania doma a v zahraničí, štipendijných štúdií a podobne,
- zabezpečenie a organizácia kurzov a školení, spolupráca s ďalšími vzdelávacími inštitúciami,
- školenie a preškolenie občanov s nedostatočnou kvalifikáciou, prípadne nízkou úrovňou zručností,
- kurzy na zvyšovanie komplexnej gramotnosti, podpora e-learningu, rozvoj soft skills kompetencií smerom k profesionálnemu a osobnostnému rastu.
o výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií, poznatkov a činností podporujúcich prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe,
- poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
- služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva,
- edičná činnosť,
- ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre potreby výskumu a vývoja,
- činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja.
o služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- služby na podporu budovania a rozvoja komunitných aktivít, komunitných centier,
- vznik chránenej dielne,
- spolupráca s ďalšími dotknutými organizáciami na medzinárodnej úrovni.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |