znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút pre výskum, technológie a kreatívne aktivity - IRTEC n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747822
Seat
Pružina 75, 01822 Pružina, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/258-9/2015
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
01.10.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Jozef Matušov
    born 05.08.1987

Statutory body: Director
  • Ing. Jozef Matušov, PhD.
    born 05.08.1987
     From:01.10.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje služby v nasledovných oblastiach:
1. výskum vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
• organizovanie a realizácia vedy a výskumu v prírodných, spoločenských a technických vedách, vrátane implementácie projektov získaných na základe domácich a medzinárodných grantových schém,
• poradenstvo a realizácia činností spojených so sieťovaním domácich a zahraničných subjektov poskytujúcich služby výskumu a vývoja, rozvoj partnerstiev za účelom prípravy a realizácie medzinárodných projektov výskumu a vývoja,
• zavádzanie výsledkov výskumu a vývoja do praxe, transfer technológií, technická a finančná podpora start-up a spin-off subjektov,
• realizovanie inžinierskych činností a s tým súvisiace technické poradenstvo,
• poradenské a konzultačné služby pri vypracovávaní návrhov projektov, realizácia technickej pomoci a manažovanie projektov,
• vedecko-technické, informačné, prognostické a poradenské služby pre odbornú komunitu,
• vypracovanie auditov a prieskumov na podporu organizácií,
• publikačná, vydavateľská a propagačná činnosť v prírodných, spoločenských a technických vedách,
• prieskum trhu a verejnej mienky, sprostredkovateľská a marketingová činnosť podporujúca ciele n. o.
2. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
• organizovanie odbornej školiacej činnosti, seminárov, školení, verejných diskusií, exkurzií, prednášok, kreatívnych stretnutí s možnosťou podpory telesnej kultúry účastníkov,
• organizovanie podujatí a kampaní pre popularizáciu inžinierstva, vedy, výskumu,
• podpora inovácií, nápadov a rozvoj myšlienok u študentov, absolventov, doktorandov a mladých výskumníkov do 35 rokov podujatiami zameranými na výmenu skúseností a podporu spolupráce

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |