znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút európskych jazykov, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747750
Seat
J. Borodáča 1903/2, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/44/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
24.09.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Petra Gondkovičová
    born 06.06.1976
    Deposit: 66 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Petra Gondkovičová From:24.09.2015To:

Type of the generally beneficial services
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry (organizácia kurzov a seminárov pre nezamestnaných, znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, občanom so zdravotne ťažkým postihnutím, deti predškolského veku, deti mladšieho školského veku, školopovinné deti a mládež),
- vzdelávanie a lektorskú činnosť v odbore cudzích jazykov,
- služby v oblasti výskumu, vývoja a implementácie vedecko–technických a informačných služieb,
- spoluprácu so zahraničnými, vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami,
- služby na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt rodiny,
- organizovanie telesnej výchovy a športu pre deti a mládež, mimo rámca sociálnej pomoci (organizovanie cvičení, organizovanie voľného času, zabezpečenie vzdelávania v nových informačných systémoch, organizovanie výchovno-rekreačných pobytov pre deti a mládež),
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti (organizovanie vzdelávacích a odborných seminárov, kurzov),
- služby na podporu tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt (prezentácia hudobného umenia, výtvarného umenia, prezentácie známych osobností, výstavy slovenskej a zahraničnej kultúry a školenia v týchto oblastiach),
- charitatívnu činnosť pre marginalizované skupiny v hmotnej núdzi (organizovanie charitatívnej činnosti, materiálnej pomoci rodinám v núdzi a organizovanie charitatívnych zbierok),
- poradenskú činnosť pre občanov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi, mimo rámca sociálnej pomoci.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |