znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BETÁNIA Lipany, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747491
Seat
Krivianska 1263, 08271 Lipany, Slovenská republika
Website
Registration number
485/2015
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
05.08.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Mária Matijová
    born 22.06.1971
    Deposit: 500 EUR

Statutory body: Director
  • PhDr. Mária Matijová From:05.08.2015To:

Type of the generally beneficial services
Účelom neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Ide najmä o tieto druhy všeobecne prospešných služieb:

1. Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v zmysle neskorších zmien a doplnkov.

2. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov.

3. Poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkáazaných klientov, starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva, záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti.

4. Služby v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového a nebytového fondu.

Ďalej bude nezisková organizácia poskytovať aj tieto druhy všeobecne prospešných služieb:

1. humanitárna starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, vytváranie chránených pracovísk a podpora sociálneho podnikania.

2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zdravotnej prevencie a propagovanie zdravého životného štýlu so zameraním na cieľovú skupinu.

3. paliatívna starostlivosť pri riešení podpory a pomoci nevyliečiteľnej chorej osobe a jej rodine.

4. realizácia aktivít smerujúcich k rozvoju služieb pre seniorov a ďalšie cieľové skupiny ohrozované sociálnym vylúčením.

5. vzdelávanie, príprava a organizácia školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovanie a sprostredkovanie vzdelávacích a výmenných pobytov, rozvoj telesnej kultúry.

6. vedecká činnosť, výskum, vývoj a informačné služby.

7. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

8. publukačná činnosť.

9. vytváranie partnerstiev a sieťovanie subjektov a jednotlivcov s cieľom rozvoja jednotlivých aktovít, projektov a programov neziskovej organizácie.

10. odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti záujmu neziskovej organizácie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |