znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Emko, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747377
Seat
Kolonica 160, 06761 Kolonica, Slovenská republika
Website
Registration number
481/2015
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
23.07.2015
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ján Dzoba
    born 03.10.1983

Statutory body: Director
  • Ján Dzoba From:23.07.2015To:

Type of the generally beneficial services
1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť.

a) Nezisková organizácia poskytuje formou denného stacionára sociálnu službu fyzickej osobe (v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009) , ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa a v ktorom sa poskytuje najmä:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,
5. pracovné terapia,
6. záujmová činnosť.

b) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc inej fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

2. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
a) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry budú vykonávané najmä prostredníctvom činnosti na podporu činnosti neprofesionálnych a amatérskych členov športových klubov a združení a poradenskou a vzdelávacou činnosťou (napr. tréningové a stravovacie poradenstvo, školenia, finančná podpora).

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |