znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kamilka n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747181
Seat
Streďanská 2617/41, 95503 Topoľčany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-12/2015
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
08.07.2015
Date of cancellation
26.11.2018
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Miroslava Klimantová
    born 04.03.1977
  • Mgr. Martina Bezáková
    born 31.01.1973

Statutory body: Director
  • Miroslava Klimantová From:08.07.2015To:26.11.2018

Type of the generally beneficial services
1. Predmetom činnosti neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnej
pomoci a humanitárnej starostlivosti.
2. Všeobecne prospešné služby v oblasti uvedenej v ods. 1, ktoré bude
nezisková organizácia poskytovať, sú najmä:
- riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klientov spôsobenej
ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom alebo
dovŕšením dôchodkového veku,
- poskytovať celodennú starostlivosť starým, chorým či osamelým
ľuďom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc
inej osoby,
- vytvárať klientom rodinné prostredie s dôrazom na súkromie a
bezpečnosť v domácom prostredí,
- realizovať opatrovateľskú službu v domácom prostredí,
- realizovať prepravnú službu,
- zabezpečovať pomoc pri návštevách lekárov, právnikov, kňazov, na
úradoch a pod.,
- organizovať liečebno-telesnú výchovu s prihliadnutím na
individuálne potreby a možnosti klienta,
- požičiavanie pomôcok fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom
odkázaným na pomôcku,
- zabezpečovať účasť klientov pri rôznych kultúrnych
príležitostiach,
- realizovať pranie a žehlenie osobnej i posteľnej bielizne
klientov,
- zabezpečovať pravidelné upratovanie a čistenie miestností a
príslušenstva v domácom prostredí klienta,
- poskytovanie sociálneho poradenstva, konzultačná činnosť,
- zabezpečovanie a organizovanie odborných konferencií, účasť na
odborných seminároach a konferenciách v sociálnej oblasti,
- organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |