znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
CAMÉLIA, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746931
Seat
Široké 183, 08237 Široké, Slovenská republika
Website
Registration number
472/2015
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.06.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Natália Kováčová
    born 26.09.1995
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Bc. Miroslava Gazdová From:16.06.2015To:20.04.2017
  • Natália Kováčová From:21.04.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácie poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

Poskytovanie sociálnych služieb formou denného stacionára. Denný stacionár poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov.
Denný stacionár poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- stravovanie
- sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
Denný stacionár zabezpečuje:
- rozvoj pracovných zručností
- záujmovú činnosť
Všeobecne prospešné služby sa budú realizovať aj prostredníctvom projektov, na ktoré budú čerpané peňažné prostriedky z fondov EÚ.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |