znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Bios n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746885
Seat
Čabradský Vrbovok 31, 96251 Čabradský Vrbovok, Slovenská republika
Website
Registration number
14/2015
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
02.07.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Soňa Franková
    born 22.08.1979

Statutory body: Director
  • Ing. Soňa Franková
    born 22.08.1979
     From:02.07.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje tieto všeobecne prospešné služby:

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
c) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
d) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

zameriava sa najmä na:
- aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej, nadregionálnej a regionálnej spolupráce,
- spracovávanie a realizácia projektov na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti, tvorby a ochrany životného prostredia, výchovy a vzdelávania,
- prezentovanie a rozširovanie zvyklostí a tradícií regiónu, zachovanie kultúrneho bohatstva, zvykov a tradícií obce Čabradský Vrbovok a celého regiónu Hont,
- organizovanie činností a poskytovanie služieb v oblasti výchovno-vzdelávacích procesov,
- prezentovanie tradícií prostredníctvom výstav, exkurzií a seminárov,
- organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v horeuvedených oblastiach.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |