znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Custodia,n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746877
Seat
Partizánska 800/17, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/254-5/2015
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
17.06.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Martin Reguly
  born 08.05.1984

Statutory body: Director
 • Zuzana Predanócy
  born 13.07.1979
   From:17.06.2015To:20.07.2016
 • Martin Reguly
  born 08.05.1984
   From:21.07.2016To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti terénna opatrovateľská služba. Prevádzkovanie sociálnych služieb zamerané na pomoc a opatrovanie detí a seniorov v rámci SR, prioritne v Žilinskom kraji. Poskytovať sociálnu starostlivosť podľa zákona o sociálnych službách v platnom znení. Zároveň bude poskytovať služby so zameraním na zníženie nezamestnanosti a vytvorenie nových pracovných miest.
2. V rámci svojej činnosti nezisková organizácia zriadi denný stacionár pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, kde bude poskytovať sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
3. V rámci svojej činnosti nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v sociálnom zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré budú slúžiť na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnych služieb, alebo majú zdravotné postihnutie, alebo z iných vážnych dôvodov. Toto zariadenie bude určené pre fyzické osoby, klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |