znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút jazykov a vzdelávania Spišská Nová Ves, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746681
Seat
Mojmírova 1035/20, 05311 Smižany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/24/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
11.06.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Miroslava Brathová
    born 13.01.1977

Statutory body: Director
  • Ing. Miroslava Brathová From:11.06.2015To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby - vzdelávanie a výchova pre všetky vekové a sociálne skupiny a osobitne aj so zameraním na vzdelávanie detí, mládeže, nezamestnaných osôb z radov ekonomicky aktívneho obyvateľstva a seniorov ako osobitných skupín obyvateľstva vyžadujúcich si zvýšenú sociálnu pozornosť a starostlivosť (ďalej len ako "osobitné skupiny obyvateľstva").
2. Cieľom činnosti neziskovej organizácie je predovšetkým:
a) zvyšovanie úrovne vzdelávania, kvalifikácie a zručností v rôznych oblastiach pre osobitné skupiny obyvateľstva,
b) realizácia rozvojových a doplnkovo-vzdelávacích aktivít pre osobitné skupiny obyvateľstva,
c) zvyšovanie úrovne prípravy u detí a mládeže pre ich súčasný a ďalší vzdelávací proces,
d) rekvalifikácia a reintegrácia nedobrovoľne nezamestnaných osôb za účelom podpory ich lepšieho uplatnenia na trhu práce,
e) poskytnutie zmysluplných voľnočasových aktivít pre seniorov s ohľadom na ich obmedzené možnosti vzdelávania a spoločenských aktivít v regióne.
3. Nezisková organizácia napĺňa svoje ciele najmä prostredníctvom organizovania rôznych kurzov, vzdelávacej činnosti, seminárov, doučovaní a príprav, krúžkov, rekvalifikácií, workshopov, denných voľnočasových aktivít, projektov v oblasti zvyšovania úrovne vzdelania a kvalifikácie so zameraním na osobitné skupiny obyvateľstva, a to všetko predovšetkým v oblasti cudzích jazykov, počítačových, ekonomických a iných zručností, ako aj v iných oblastiach vzdelávania.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |