znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
QUO VADIS, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746486
Seat
Soľ 215, 09435 Soľ, Slovenská republika
Website
Registration number
9/2015
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
24.04.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Zuzana RybovičováDeposit: 330 EUR
  • Ing. Jozef VoľanskýDeposit: 330 EUR
  • Dominika VoľanskáDeposit: 330 EUR

Statutory body: Director
  • Daniel Krišo From:24.04.2015To:

Type of the generally beneficial services
Organizácia poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby za účelom :

a) vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry
b) tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva
c) ochrany ľudských práv a základných slobôd :
- najmä prostredníctvom vykonávania, zabezpečovania ako aj plánovania rôznych vzdelávacích služieb a školení fyzickým aj právnickým osobám, z oblasti podnikateľskej aj súkromnej sféry, orgánom štátnej správy alebo samosprávy alebo iným verejnoprávnym inštitúciám, s cieľom zvyšovania profesionality a kvality slovenskej verejnosti,
d) výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb
e) tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt :
- najmä prostredníctvom pomoci vysokým školám, univerzitám, iným vzdelávacím inštitúciám, ako aj právnickým osobám založeným týmito inštitúciami, ale najmä pomoci študentom vysokých škôl zlepšovať a zdokonaľovať všetky materiálne aj nemateriálne predpoklady pre úspešné, zdravé a podnetné štúdium, tiež rozvoj tvorivého osobnostno - duševného rozvoja študentov aj pedagógov, rozvoj a perspektívny prístup k voľnočasovým aktivitám študentov aj pedagógov, pomoc pri umiestňovaní sa absolventov aj študentov univerzít v pracovnom procese a pri uplatnení sa v spoločnosti.
f) služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
g) zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu :
- najmä prostredníctvom rozvoja a modernizácie vzdelávania v univerzitnom výchovnom procese, pomoci pri technicko-organizačnom zabezpečovaní univerzitného života, rovnako samotného vzdelávania a výskumu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |