znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Eduvis, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746397
Seat
Nová 132, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/252-3/2015
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
11.05.2015

Founders (Legal persons)
  • D&D Fire, s.r.o.
    Hviezdoslavova 145/21, 01701 Považská Bystrica
    IČO: 46334530
    Deposit: 2000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ivan Drienik From:11.05.2015To:

Type of the generally beneficial services
A) Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- Poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií, poznatkov a činností podporujúcich prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe
- poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva
- ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre potreby výskumu a vývoja
- činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja
- činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

B) Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú

1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
2. domáca opatrovateľská služba (ďalej len opatrovateľská služba ),
3. prepravná služba,
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5. tlmočnícka služba,
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
7. sprostredkovanie osobnej asistencie,
8. požičiavanie pomôcok,

C) Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- rozvoj ľudských zdrojov, podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie
-rozvoj medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce v oblasti zamestnanosti
D) Služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry
- Vzdelávacia inštitúcia podľa § 5 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zameraná na celoživotné vzdelávanie a rozvoj znalostnej spoločnosti
- výchova a vzdelávanie v súlade s § 84 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |