znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ella, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746389
Seat
Rastislavova 750/7, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/18/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
20.04.2015
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ivona Tokárová
    born 10.10.1969
  • Vlasta Fiľová
    born 10.06.1961

Statutory body: Director
  • Vlasta Fiľová From:17.04.2015To:

Type of the generally beneficial services
V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov bude nezisková organizácia poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnu starostlivosť. Medzi jej hlavný predmet činnosti bude patriť:
- posilnenie zdravia mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže ako aj dospelých osôb poskytovaním zdravotnej starostlivosti, diagnostiky a poradenstva,
- organizovanie výchovno-vzdelávacích programov,
- poskytovanie pomoci a podpory pri dočasných alebo trvalých zdravotných problémoch,
- poskytovanie rehabilitačných a iných služieb spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
- vybudovanie a prevádzkovanie regeneračného centra s orientáciou na ťažiskovú diagnózu detskej mozgovej obrny a autizmus,
- spolupráca so záujmovými združeniami,
- tvorba a realizácia v rámci grantov pre deti a mládež,
- organizovanie osvetových školení, seminárov, letných táborov pre deti a tvorivých dielní,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- sprostredkovanie predaja darčekových predmetov,

pričom jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávne postavenie ľudí s mentálnym postihnutím v spoločnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |