znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Farmácia, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746371
Seat
Odbojárov 65/10, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
461
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
15.04.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Ingrid SLEZÁKOVÁ

Statutory body: Director
  • Mgr. Miroslava SNOPKOVÁ From:15.04.2015To:15.06.2017
  • PharmDr. Miroslava SNOPKOVÁ, PhD.
    born 26.11.1980
     From:15.06.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a služby s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva o zdravom životnom štýle, venovať pozornosť ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, význam ochrany životného prostredia na zdravie obyvateľstva:
- organizovanie seminárov, školení, konferencií, stretnutí, besied, osvetových podujatí, prezentácií

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby poskytované formou internetu a drobných tlačovín:
- poskytovanie informácií, ktoré môžu ovplyvniť psychické a fyzické zdravie človeka,
- analýzy, rozbory, prieskumy, realizácia a spracovanie projektov,
- informačné služby prostredníctvom internetu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |