znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zemplín, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746176
Seat
Vajanského 72, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/16/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
24.04.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Marcel Vinc
    born 04.05.1975
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Marcel Vinc From:24.04.2015To:

Type of the generally beneficial services
- služby na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti a cestovného ruchu,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- ochrana a tvorba životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |