znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ZPS Rákoš, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746150
Seat
Zvolenská cesta 63/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
4/2015
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
27.04.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Miroslav Piskla
    born 29.12.1959
    Deposit: 500 EUR
  • Ing. Zuzana LenickáDeposit: 500 EUR
  • PhDr. Pavol ŠmýkalaDeposit: 500 EUR
  • Peter FilloDeposit: 500 EUR

Statutory body: Director
  • Peter Ondrašovič From:27.04.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia ZPS Rákoš, n. o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:
- ošetrovateľskej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie

b) poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a to:
- opatrovateľskej služby
- humanitárnej starostlivosti
- organizovanie spoločného stravovania
- prepravnej služby
- starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, rekvalifikačné služby, organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií

d) pomoc sociálne slabším, nezamestnaným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva formou organizovania rekvalifikačných kurzov, workshopov, poradenskej činnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |