znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EvAnd, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746125
Seat
Hviezdoslavova 890/16, 93601 Šahy, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-4/2015
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
24.03.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Andrea Jaďuď

Statutory body: Director
  • Bc. Andrea Jaďuď
    born 17.04.1975
     From:24.03.2015To:
    Description of the Procedure (policy):  samostatne

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, najmä nasledovné všeobecne prospešné služby:
a) poskytovanie sociálnych služieb - odbornej, obslužnej a ďalšej činnosti alebo súboru týchto činností zameraných na prevenciu vzniku, riešenie resp. zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie (ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy) fyzickej osoby, rodiny alebo komunity z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnení formou pobytovej sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania, v zariadení opatrovateľskej služby, v rehabilitačnom stredisku, v dennom stacionári, v špecializovanom zariadení, poskytovanie sociálnej služby ako opatrovateľskej služby, prepravnej služby
b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti - v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnení zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších zmien a doplnení
c) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnych služieb vymedzených zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
- organizovanie zbierok šatstva, potravín, bytových zariadení a ich sprostredkovanie pre postihnuté osoby, samosprávam, verejným inštitúciám a ďalším miestnym organizáciám,
- organizácia humanitárnej pomoci v zahraničí i v tuzemsku,
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb spojených s dovozom, skladovaním, opravou a sprostredkovaním pomôcok za zvýhodnené ceny pre osoby so zdravotným postihnutím a pre právnické osoby, ktoré poskytujú starostlivosť o osoby zdravotným postihnutím,
- sprostredkovanie materiálnej a odbornej pomoci pre oblasti postihnuté pohromami.
d) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
e) ochrana ľudských práv a základných slobôd
f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
h) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |