znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
RAFAEL dom n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45746079
Seat
Kutlíkova 3941/15, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
459
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
20.03.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Mária SMOLÁROVÁ

Statutory body: Director
  • Ing. Stanislav HODEK From:20.03.2015To:05.06.2018
  • Ing. Stanislav HODEK
    born 05.04.1962
     From:05.06.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí, semináre, školenia, prednášky, výmenné pobyty,
v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, bude poskytované na úrovni základného a špecializovaného sociálneho poradenstva formou ambulantnou a prostredníctvom terénnych programov,
- domov sociálnych služieb, poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca. V domove sociálnych služieb sa poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
zabezpečuje:
- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť,
utvárajú sa podmienky na
- úschovu cenných vecí,
- špecializované zariadenie - poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skléroza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
zabezpečuje:
- pracovnú terapiu a záujmovú činnosť,
utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
-ďalšie služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
poskytovanie paliatívnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti v ústavných zariadeniach:
- hospic,
- dom s ošetrovateľskou starostlivosťou,
poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach:
- ambulancia všeobecného lekára a špecializovaná ambulancia,
- agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
- zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |