znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"JaKaDaMi Pod vežou n.o." - v likvidácii
Sídlo
Žarnovická Huta 30, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Banská Bystrica
IČO
45745889
Dátum vzniku
30.03.2015
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Mgr. Miroslav Cimra, Žarnovica 30, 966 81 ŽarnovicaVklad: 100 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Mgr. Miroslav Cimra, Žarnovická Huta 30, 966 81 ŽarnovicaOd: 30.03.2015Do: 15.07.2016
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia „ JaKaDaMi Pod vežou n.o.“ je založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb za dopredu určených podmienok a sú prístupné pre všetkých občanov SR v rovnakom rozsahu v tej istej oblasti:
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť:
a/ sociálna služba krízovej intervencie, ktorou je
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení, ktorou je
1.1 domov na polceste.
V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.
V domove na polceste sa
a/ poskytuje: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b/ zabezpečuje: pracovná terapia, pomoc pri pracovnom uplatnení,
c/ utvárajú podmienky na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.
b/ podporná služba, ktorou je
1. podpora samostatného bývania.
V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje naďalej.
Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít.
V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu
a/ poskytuje: ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b/ utvárajú podmienky na prípravu stravy,
c/ vykonáva sociálna rehabilitácia.

Likvidátori
  • Mgr. Miroslav Cimra
    Žarnovica 30, 96681 Žarnovica
    Od: 16.07.2016Do: 

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |