znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"JaKaDaMi Pod vežou n.o." - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45745889
Seat
Žarnovická Huta 30, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika
Website
Registration number
1/2015
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
30.03.2015
Date of cancellation
15.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Miroslav Cimra
    born 18.08.1964
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Miroslav Cimra From:30.03.2015To:15.07.2016

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia „ JaKaDaMi Pod vežou n.o.“ je založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb za dopredu určených podmienok a sú prístupné pre všetkých občanov SR v rovnakom rozsahu v tej istej oblasti:
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť:
a/ sociálna služba krízovej intervencie, ktorou je
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení, ktorou je
1.1 domov na polceste.
V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.
V domove na polceste sa
a/ poskytuje: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b/ zabezpečuje: pracovná terapia, pomoc pri pracovnom uplatnení,
c/ utvárajú podmienky na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.
b/ podporná služba, ktorou je
1. podpora samostatného bývania.
V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje naďalej.
Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít.
V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu
a/ poskytuje: ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b/ utvárajú podmienky na prípravu stravy,
c/ vykonáva sociálna rehabilitácia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |