znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inovitum, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45745706
Seat
Riečna 526/53, 01004 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
8/15
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
27.02.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Nikoleta Majchráková
  • Petra Janovčíková

Statutory body: Director
  • Petra Janovčíková From:27.02.2015To:

Type of the generally beneficial services
V zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách, poskytuje nezisková organizácia tieto druhy služieb:
- Služby zamerané na rozvoj a uplatnenie vedeckého potenciálu výskumno-
vývojových pracovísk a to hlavne aktivizáciou a mentoringom
výskumných pracovníkov a tímov.
- Poradenská a konzultačná činnosť súvisiaca s prípravou a realizáciou
projektov zameraných na oblasť vedecko-technických, informačných
služieb a inovácií.
- Vzdelávacie, marketingové a disseminačné služby na podporu
regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
- Poradenská a konzultačná činnosť na podporu rozvoja regionálneho
inovačného rozvoja.
- Vzdelávacie a poradenské služby zamerané na zvyšovanie povedomia v
oblasti zdravotnej starostlivosti a nárokov občanov na adekvátnu
zdravotnú starostlivosť.
- Poradenská, konzultačná, vzdelávacia a mediačná činnosť súvisiaca s
prevenciou ochrany zdravia obyvateľstva.
- Poradenská, konzultačná, vzdelávacia a mediačná činnosť na podporu
zdravotne postihnutých občanov, chorých občanov a ich rodín.
- Vzdelávacie, konzultačné, tréningové a mentorské služby súvisiace s
vykonávaním mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
- Služby zamerané na telesný, osobnostný a sociálny rozvoj detí a
mládeže a to organizovaním športových tréningov, sústredení, súťaží.
- Vydavateľská činnosť.
- Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |