znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EUROvia n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45745447
Seat
Kokšovská 16, 04413 Valaliky, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/7/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
09.02.2015
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
16.07.2016
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Július Horváth

Statutory body: Director
  • Július Horváth
    born 23.09.1985
     From:05.02.2015To:

Type of the generally beneficial services
- poskytuje informácie, poradenstvo a konzultácie
- pripravuje a podieľa sa na tvorbe a implementácii projektov, kde žiadateľom o dotáciu je obec, čo zahŕňa:
- zabezpečovanie, zhromažďovanie a evidovanie vlastnej databázy informácií o všetkých operačných programoch Štrukturálnych fondov a iných grantov a dotácií,
- sprostredkovanie, organizačne zabezpečovanie a vykonávanie vypracovanie podnikateľských zámerov a projektov vo všetkých oblastiach ŠF
- vypracovanie projektov v rámci Štrukturálnych fondov EÚ, národných a iných dotácií zameraných na potreby konkrétnej obci alebo mesta,
- na základe splnomocnenia, resp. zmluvy o spolupráci, alebo mandátnej zmluvy zabezpečovanie a vykonávanie odborného dozoru nad prípravou a realizáciou zámerov a projektov,
- pripravuje a implementuje projekty zamerané na:
- rozvoj ľudských zdrojov, podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie,
- rozvoj miest a obcí,
- cestovný ruch a rozvoj turizmu,
- ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva,
- ochranu prírody a environmentálne vzdelávanie,
- podporu sektora priemyslu a služieb,
- rozvoj bývania a infraštruktúry,
- rozvoj cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce,
- podporu rodovej rovnosti,
- plánuje, manažuje a realizuje vzdelávacie aktivity,
- vypracúva prieskumy, analýzy a stratégie,
- zabezpečuje marketing,
- poskytuje sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť,
- pracuje na tvorbe, rozvoji, ochrane, obnovy a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt,
- realizuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
- realizuje služby na podporu regionálneho rozvoja, vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania,
- podporuje rozvoj obcí a komunitného plánovania,
- poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v zmysle neskorších zmien a doplnkov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |