znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ignis plus, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45745439
Seat
Ruská 87, 07677 Ruská, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/6/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
24.02.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Edina TóthováDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Ján Bumbák From:03.02.2015To:22.09.2015
  • Ing. Edina Bodnár From:23.09.2015To:

Type of the generally beneficial services
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- vypracovanie žiadostí o dotáciu z národných, štrukturálnych, medzinárodných a iných fondov pre fyzické osoby, obce, občianske združenia, neziskové organizácie a iné právnické osoby za účelom realizovania projektov s verejnoprospešnými cieľmi v oblasti vzdelávania, kultúry, regionálneho rozvoja, podpory zamestnanosti, organizovania zahraničných odborných stáží, organizovania konferencií, seminárov, školení, exkurzií, atď.,
- organizovanie kultúrnej, jazykovej prípravy účastníkom zahraničných odborných stáží,
poskytovanie poradenských služieb pre mládež a občanov v oblasti regionálneho rozvoja, podpory zamestnanosti a o ďalších vzdelávacích možnostiach,
- aktívna účasť v podprogramoch Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, Erasmus+) ako hostiteľská a vysielajúca organizácia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |