znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zelená fialka - Centrum sociálnych služieb n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45745005
Seat
Jantárova 8, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/1/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
16.01.2015
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jozef Lipták

Statutory body: Director
  • Jozef Lipták From:15.01.2015To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v zmysle neskorších zmien a doplnkov,
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
- poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov, starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva, záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti,
- služby v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového a nebytového fondu,
- humanitárna starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, vytváranie chránených pracovísk a podpora sociálneho podnikania,
- realizácia aktivít smerujúcich k rozvoju služieb pre seniorov a ďalšie cieľové skupiny ohrozené sociálnym vylúčením,
- vzdelávanie, príprava a organizácia školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovania a sprostredkovania vzdelávacích, poznávacích a výmenných pobytov,
- vedecká činnosť, výskum, vývoj a informačné služby,
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- publikačná činnosť, výroba a distribúcia filmov a dokumentov,
- odborná, poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach záujmu neziskovej organizácie,
- poskytovanie informácií a konzultácií a sociálneho poradenstva,
- spracovanie prieskumov, analýz a stratégií,
- realizácia služieb na podporu sociálneho rozvoja a zamestnanosti,
- príprava a implementovanie projektov zameraných na:
- podporu rozvoja ľudských zdrojov, podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie,
- podporu rozvoja sociálnych služieb,
- rozvoj cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce,
- podporu rodovej rovnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |