znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ADOS ELA, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45744441
Seat
Dlhá 557/63, 08901 Svidník, Slovenská republika
Website
Registration number
446/2014
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
20.11.2014
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Etela Sabolová
    born 24.08.1954

Statutory body: Director
  • Etela Sabolová From:20.11.2014To:

Type of the generally beneficial services
a) Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť.

b) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovanie Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

c) Poskytovanie sociálnych služieb podľa Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zabezpečovanie a podpora najmä terénnych a ambulantných sociálnych služieb na zotrvanie prijímateľa v prirodzenom domácom prostredí.

d) Poskytovanie sociálnej kurately podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

e) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. Zabezpečnie vzdelávania dospelých, detí, mládeže a seniorov v akreditovaných kurzoch v zdravotnej a sociálnej oblasti. Vykonávanie pomocnej, podpornej a vzdelávacej činnosti v sociálnej a zdravotníckej oblasti a organizovanie aktivít, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí so sociálnym znevýhodnením, zdravotne postihutých, ťažko zdravotne postihnutých osôb, seniorov, dospelých, detí a mládeže zo zdravotne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity. Podpora celoživotného vzdelávania.

f) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

g) Ochrana ľudksých práv a základných slobôd

h) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby.

i) Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

j) Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, na poskytovanie ktorých nie je právnymi predpismi stanovené splnenie osobitných podmienok.

k) Spolupráca a udržiavanie kontaktov s domácimi a zahraničnými subjektmi, partnerskými organizáciami, asociáciami, občianskymi združeniami, nadáciami a podpornými fondmi orientujúcimi sa na túto problematiku pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb.

l) Skvalitnenie života a zabezpečenie dôstojného a plnohodnotného života zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých osôb, seniorov, dospelých, detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia so zohľadnením ich individuálnych potrieb.

m) Zabránenie sociálneho vylúčenia a izolácie zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých osôb, seniorov, dospelých, detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia.

n) Odstráňovanie bariér zdravotne postihnutým, ťažko zdravotne postihnutým a imobilným osobám, seniorom pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, pri návštevách kúpeľov, rekondičných pobytov, kultúrnych, spoločenských, športových a náboženských podujatí, pri vybavovaní úradných záležitostí, návštevách príbuzných, priateľov a pod.

o) Zabezpečnie holistického prístupu k cieľovej skupine zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých osôb, seniorov, dospelých, detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, zameraného na uspokojenie ich biologických, psychických, sociálnych, kultúrnych a spirituálnych potrieb.

p) Organizovanie výchovno-vzdelávacích a rekreačných podujatí, táborov pre deti a mládež zo sociálne znyvýhodneného prostredia, pre zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých osôb, dospelých a seniorov.

q) Zabezpečovanie zdravotného dozoru na kultúrnych, spoločenských, športových a náboženských podujatiach.

r) Zabezpečenie administratívnej, školiacej, edukačnej činnosti a poradenstva pre osoby so sociálne znevýhodnením.

s) Starostlivosť o ľudí, ktorí sú aktívni v pomoci chorým, ťažko zdravotne zdravotne postihnutým, seniorom a sociálne odkázaným občanom, napr. starostlivosť o bezpríspevkových darcov krvi, dobrovoľníkov a pracovníkov v zdravotnej a sociálnej oblasti, ak sa ocitnú v situácii, keď sú sami odkázaní na pomoc.

t) Vyhľadávanie, monitorovanie a zabezpečovanie pomoci ľuďom, ktorí sú bezmocní, zraniteľní, odkázaní na pomoc.

u) Šírenie úcty, k životu od počatia po prirodzenú smrť, zabezpečovanie aktívnej celkovej a holistickej paliatívnej starostlivosti o chorých v terminálnom štádiu života s cieľom uspokojenia ich bio-psycho-sociálnych a spirituálnych potrieb a zachovania čo najvyššej možnej kvality v prirodzenom domácom prostredí.

v) Spolupráca s orgánmi štatnej, verejnej správy a samosprávy /napr. VÚC, mestá, obce/ pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb, najmä v zdravotnej a sociálnej oblasti na základe zmlúv v zmysle platnej legislatívy.

w) Aktívna tvorba a účasť na domácich a i zahraničných projektoch a projektoch zameraných na využívanie fondov z Európskej zdrojov, realizácia projektov podporujúcich celkovú prosperitu regiónov, vrátane kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej zdravotnej úrovne obyvateľov. Všeobecne prospešné služby sa budú realizovať aj prostredníctvom projektov, na ktoré budú čerpané peňažné prostriedky z fondov EÚ.

x) Zvyšovanie podielu tvorby energií z alternatívnych zdrojov; podpora výskumu a poradenstvo výroby energií z alternatívnych zdrojov.

y) Zvyšovanie informovanosti obyvateľov jednotlivých oblastí Slovenska op spoločenskom a kultúrnom dianí prostredníctvom elektronických a printových médií.

z) Uľahčenie prístupu zo strany konečných žiadateľov k prostriedkom štrukturálnych fondov, grantov a k prostriedkom štátnej podpory s cieľom zabezpečenia rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska; zlepšenie zahraničnej prezentácie Slovenska, jeho jednotlivých krajov, VÚC, miest a obcí, ako aj zaujímavostí, pamätihodností a turisticky atraktívnych miest; zvýšenie návštevnosti jednotlivých častí Slovenska zo strany zahraničných turistov.

aa) Poskytovať základné sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť, terénnu sociálnu službu rpostredníctvom terénnych programov a špecializované sociálne poradenstvo zamerané na cieľové skupiny marginalizovaných komunít.

bb) Poskytovať opatrovateľskú službu terénnou formou pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |