znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Linka detskej istoty, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45744327
Seat
Kollárovo námestie 2950/20, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
447
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
31.10.2014

Founders (Legal persons)
 • Slovenský výbor pre UNICEF
  Nám. SNP 13, 81000 Bratislava-Staré Mesto
  IČO: 30845793
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Eva DZURINDOVÁ From:31.10.2014To:10.08.2016
 • Ing. Eva DZURINDOVÁ
  born 20.03.1956
   From:10.08.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitných zákonov:
- poskytovanej prostredníctvom telekomunikačných a internetových technológií – služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho a psychologického poradenstva,
- opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby:
- ak sa rodičia dieťaťa rozvádzajú poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo, rodičom dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia, dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode,
- orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo predbežným opatrením súdu dočasne zverené do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v spolupráci najmä s obcou a akreditovaným subjektom, vykoná opatrenia na zabezpečenie úpravy rodinných pomerov dieťaťa,
- o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť, vypracúva určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie správu o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť,
- krízové stredisko vykonáva činnosť:
sociálnej práce,
odbornej diagnostiky,
pomoci na zvládnutie krízy,
špeciálneho sociálneho poradenstva,
psychologickej starostlivosti,
zariadenie vykonáva svoju činnosť ambulantnou formou, celodennou formou alebo po určitú časť dňa,
- opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa osobitného zákona,
služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie kultúrnych, osvetových a športových podujatí, stretnutí, prezentácií
- organizovanie seminárov, školení
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |