znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Za oponou n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45744262
Seat
Tolstého 1207/8, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
18/14
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
20.10.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Peter Tabaček
    born 26.05.1965

Statutory body: Director
  • Mgr. art. Petra Štorcelová From:20.10.2014To:

Type of the generally beneficial services
1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt
- podpora divadelných aktivít v rámci žilinského kraja,
- tvorba divadelných predstavení,
- organizácia festivalu Bábková Žilina,
- organizácia podujatí pre deti a mladých dospelých so
zámerom ich aktívneho zapojenia sa do tvorby umeleckých podujatí,
- organizácia výstav, koncertov a kultúrnych podujatí za účelom
prezentácie tvorcov a priblíženia ich tvorby mladej generácii,
- organizovanie seminárov, workshopov, diskusií a debát pre
organizácie zaoberajúce sa kultúrnymi a divadelnými aktivitami,
podpora šírenia príkladov dobrej praxe realizovaných v SR a
zahraničí,
- vykonávať publikačnú činnosť zameranú na zvýšenie iformovanosti
o kultúrnych aktivitách.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |